วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ยินดีต้อนรับทีมประกันคุณภาพ ตรวจประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์