วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที 16 กันยายน 2562 เลี้ยงส่งบุคลากรและมอบโบนัสพิเศษให้กับฝ่ายสนับสนุน สำนักงานเลขานุการ