วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที 17-15 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำเสนอผลงานด้านการแพทย์ ในงาน Thailand Industry Expro 2019