วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยและบริษัท Fluke จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรฐานบำรุงรักษาและการทดสอบเครื่องมือแพทย์ โดยมี วิทยากรจากบริษัท Fluke USA และ มาเลเซียมาช่วยบรรยายให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม