วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 19 และ 23 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการสุขภาพ จัดอบรม CPR ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3