วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์