วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562 ยินดีต้อนรับ Republic Polytechnic, Singapore