วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ทางวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ออกบริการวิชาการทางด้านการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ณ สำนักพระราชวัง