วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2562 ค่าย Pre BME RSU 2019 เป็นที่แสดงให้เห็นว่า โลกแห่งการเรียนรู้,โลกแห่งการทำงานและโลกแห่งอนาคต เป็นโลกเดียวกันที่นี่
โลกของหุ่นยนต์ทางการแพทย์ 
โลกของ Medical IoT
โลกของ Biomaterials&Tissue Engineering