วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกันแปรอักษรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10