วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 เยี่ยมชมบริษัท NK. Mechatronic อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ที่จัดการเรียนการสอนร่วมกันกับวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์บริษัทผลิตเครื่องมือแพทย์ในเครือข่ายของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต