วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ โครงการพัฒนาอาชีวะศึกษาอัฉริยะ สู่วิศวกรชีวการแพทย์อัฉริยะ ของมหาวิทยาลัยรังสิต
ส่วนหนึ่งของนักศึกษาสาขาช่างอุปกรณ์การแพทย์จาก วิทยาลัยการอาชีวะศึกษาภาคใต้3 ที่มาเข้าโครงการเพื่อพัฒนาเป็นวิศวกรชีวการแพทย์อัฉริยะ ปีการศึกษา 2562