วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)มหาวิทยาลัยรังสิตกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการนำต้นแบบนวัตกรรมทางวิศวกรรมชีวการแพทย์และอื่นๆ ไปผลิตเป็น Product และจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ต่อไป