วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ 2562 ผศ.ดร.สุพันธ์ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดี CMKLU และรองอธิการบดี KMITL มาเยี่ยมวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์