วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์จัดค่ายบริการวิชาการสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรรณบุรี