วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 26-27 มีนาคม พ.ศ.2562 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการฝึกอบรมการประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Uncertainty of Measurement) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้อบรมเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าในกระบวนการทดสอบ/สอบเทียบ และการประเมินความไม่แน่นอนในการทดสอบ/สอบเทียบ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการรายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ เข้าใจการรายงานผลความไม่แน่นอนที่ระบุมากับใบรับรองการทดสอบ/สอบเทียบ และสามารถนำไปใช้อย่างถูกต้อง กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมการแพทย์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี