วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 26 เมษายน 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th RSU National and International Research Conference on Science and Technology, Social Science, and Humanities 2019. (RSUSSH 2019)