วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ในรายวิชา P2A ได้เดินทางไปเปิดประสบการณ์ ณ ประเทศมาเลเซีย และ ประเทศสิงคโปร์