วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ในโอกาสที่มารับฟังข้อเสนอการขอทุนสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยเพื่อต่อยอดเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์