วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 อบรมการเขียนเพื่อขอจริยธรรมในมนุษย์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3และ4 โดย รศ.ดร.ทัศนีย์ ปัจจานนท์ ในวันพุธที่28 สิงหาคม เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 4-301