วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 29 มีนาคม 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทยร่วมลงนามความร่วมมือกับระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตโดย วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์กับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตร วิศวกรรมชีวการแพทย์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)