วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ทางวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ยินดีอย่างยิ่งที่ทาง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา เข้ามาศึกษาแรกเปลี่ยนแนวทางการเรียนรู้เยาวชนไทยให้รู้จัก วิศวกรดูแลเครื่องมือแพทย์มากยิ่งขึ้น ในยุคเยาวน์ชนไทย 4.0