วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2562 โครงการ TRICOLR 2019 รุ่นที่2 สำหรับโครงการพัฒนาวิศวกรชีวการแพทย์ไทย ภายใต้ชื่อโครงการ TRICOLOUR 2019 ที่เป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต กับ Tokai University Hospital ภายใต้การสนับสนุนทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น(JICA)ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิศวกรชีวการแพทย์หรือวิศวกรคลินิคที่ทำงานในรพ.
โครงการนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากทีมวิศวกรคลินิกผู้เชี่ยวชาญประจำโรงพยาบาล ได้รับความรู้เชิงเทคนิคทางด้านเครื่องมือแพทย์ จากบริษัทผู้ผลิต เช่น เครื่อง Infusion pump, Heart-Lung Machine และ Endoscope เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ในการเยี่ยมชมโรงพยาบาล Tokai University Hospital Isehara และศูนย์อบรมบริษัทผลิตเครื่องมือแพทย์ได้แก่ Terumo Medical Pranex และศูนย์อบรมบ. Olympus ณ.ประเทศญี่ปุ่น