วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับ 3 รางวัล จากการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Award (I - New Gen Award 2020) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 (Thailand Inventors’ Day 2020) ซึ่งจัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
นางสาวรุ่งนภา งามกระจ่าง (นิว) และนางสาวปิยวรรณ ทรายทอง (เจเจ) เครื่องเตือนการรั่วซึมของเลือดที่สายส่งเลือดจากเครื่องไตเทียมเข้าสู่ผู้ป่วย
นายภูริวัฒน์ อนันต์ปฏิเวธ (เชน) และนายอธิป สุจริตธรรม (ริว) เครื่องตรวจการได้ยินโดยใช้โปรแกรม labVIEW
นายสุริยา ทองวรรณ (ตาล) และนางสาววราภรณ์ มงคลกาย (แพน) เครื่องตรวจวัดการทรงตัวให้สมดุลในท่านั่งของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก