วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น. วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม สัมมนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปีการศึกษา 2563