วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คณบดีและผู้บริหาร วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยท่านคณบดี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา กับวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยท่านคณบดี รศ.นันทชัย ทองแป้น ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ โดยมุ่งความร่วมมือในด้านการวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ที่เน้นการนำไปใช้งานได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางด้าน Biomaterials,Tissue Engineering และ Medical AI รวมทั้งร่วมมือในด้านการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา