วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 6 มกราคม 2563 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนาบุคลากรสำหรับเตรียมความพร้อมสำหรับแนวทางการพัฒนานักศึกษา ในปีการศึกษา 2/2563