วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 10 กันยายน 2563 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธวัช แก้วกัณฑ์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น และนักศึกษายินดีกับรางวัลนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา2562