วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 11 มีนาคม 2563 บริษัท เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์โพรดักส์ จำกัด มอบเครื่องมือทางการแพทย์
-เครื่องตัดจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า
-Handle&Electrode
-Neutral electrode
-Connecting cable for plate
ให้กับวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง และทางวิทยาลัยจะนำไปใช้ในการผลิตบัณฑิตต่อไป