วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต นำนักศึกษาระดับปริญญาตรีนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติใน TIMES-iCON2019