วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 จัดการอบรมให้กับวิศวกรชีวการแพทย์จากทั่วประเทศ เพื่อเตรียมตัวสอบรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิศวกรชีวการแพทย์ระดับ4 และระดับ5
วิทยาลัยวิศวกรชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)ให้เป็นสถานที่สอบรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ตั้งแต่ระดับ 3 - ระดับ 8