วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที 15-17 ธันวาคม 2562 นักศึกษาปริญาโท วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ศึกษาการฝึกใช้เครื่องมือในห้อง cleanroom ของ College of Physics and Optoelectronic Engineering โดยใช้เครื่อง Nanoscribe สร้างลวดลายระดับไมครอนของไบโอเซนเซอร์ และ เครื่อง Electron beam lithography (EBL) สร้างลวดลายระดับนาโน วันที่ 17 ได้ลงมือออกแบบลวดลาย และนำไปสร้างจริงลงบนแผ่นซิลิกอนเวเฟอร์ ลวดลายนี้จะนำมาใช้เป็น stamp บนพอลิเมอร์เพื่อทำเป็นไบโอเซนเซอร์ต่อไป ณ ประเทศจีน เมืองเชินเจิ้น Shenzhen University