วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2563 ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี มาดูงานศูนย์ Medical AI Center และ ห้องวิจัย วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต