วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 มีพิธีลงนามความร่วมมือในการผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรชีวการแพทย์ระดับ3 (ระดับปวส.) ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิตโดยวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ กับ วิทยาลัยการอาชีพกุมพวาปี จังหวัดอุดรธานี