วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ระหว่างวันที่ 20-31 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ School of Medicine Tokai University ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ TRICOLR 2019 ได้นำบุคลากรสายวิศวกรทางการแพทย์5ท่าน และนักศึกษา วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ รุ่นที่3 ชั้นปีที่3 เพื่อเรียนรู้ปฏิบัติติงานจริงในประเทศญี่ปุ่น ฝึกงานระยะสั้น ตั้งแต่วันที่ 20-31 ตุลาคม 2562 แนวทางของเรามุ่งมั่นและพัฒนาผลิตต้นกล้าให้เติบโต ตอบรับกับยุคสมัยที่ก้าวหน้า