วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที 20 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเกียรติยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารบุคลากร สถาบันการอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดตาก ศึกษาดูงานภายในวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเป็นแนวทางด้านการศึกษาในอนาคตต่อไป