วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที 20 ธันวาคม 2562 ปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานแก่นักศึกษา