วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 21 มกราคม 2563 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดงานสัมมนา หัวข้อ “ทิศทางของคุณภาพด้านการให้บริการสุขภาพสากลพร้อมกับความก้าวหน้าของระบบ Smart Technology ”
รศ.นันทชัย ทองแป้น คณบดี วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ กล่าวเปิดและร่วม
เสนอแนะทิศทางของคุณภาพด้านการให้บริการสุขภาพสากล
โดยมี วิทยากร เภสัชกรพงษ์พันธุ์ ตาทิพย์
บรรยาย หัวข้อ ระบบ Smart Technology
และแนะนำตัวแอพพลิเคชันสำหรับมาพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล และ มาตรฐาน JCI 7th edition