วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 8.00-16.00 น. อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้การบริการวิชาการทางด้านการบำรุงดูแลรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับ ฝ่ายแพทย์หลวงพระบรมมหาราชวัง กองแพทย์หลวง สำนักราชวัง พร้อมกันนี้ยังได้เรียนรู้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

44