วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม อบรมการเขียนเพื่อขอจริยธรรมในมนุษย์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 50 คน โดย รศ.ดร.ทัศนีย์ ปัจจานนท์ ผ่านระบบออนไลน์ทาง Google meet