วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 26-27 กันยายน 2563 เปิดบ้านวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต