วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 1-4 เมษายน พ.ศ. 2564 อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ออกบริการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ณ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ จังหวัดกระบี่