วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2564
นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.รังสิต นำทีมผู้บริหารประกอบด้วย
รศ.นันทชัย ทองแป้น คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ รศ.มานัส มงคลสุข คณบดีคณะรังสีเทคนิค ศ.เกียรติคุณ นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก เข้าเยี่ยมชม MedPark ที่มีความทันสมัย โดยได้รับการต้อนรับจากผู้บริหาร