วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 รศ.นันทชัย ทองแป้น คณบดี และ อ.อนันตศักดิ์ วงศ์กำแหง รองคณบดีฯ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต เดินทางออก Technical Road Show ให้ความรู้เชิงลึกด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ แก่นักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล