วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

#จัดโครงการวิศวกรชีวการแพทย์สู่ชุมชน เพื่อบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ให้ได้มาตรฐาน ณ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จังหวัดปทุมธานี