วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ขอแสดงความยินดี นายนริศชา ต่อสุทธิ์กนก "พี่เอก" หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของบัณฑิตวิทยาลัย ม.รังสิต ประจำปีการศึกษา 2563