วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
#ก้าวแรก ...การสอบรับรองสมรรถนะทางด้านวิศวกรชีวการแพทย์ ระดับ 3 จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)
#ก้าวต่อไป...ระดับ 4 เมื่อจบการศึกษา และผ่านการทดสอบสมรรถนะ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)