วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ BME RSU รุ่นที่ 15
ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2563 พิธีซ้อมประสาทปริญญาบัตร
ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2563 พิธีประสาทปริญญาบัตร