วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

โครงการพัฒนาวิศวกรชีวการแพทย์ของไทยด้านวิศวกรรมคลินิคความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต กับ Tokai University Hospital ภายใต้ทุนสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น
โดยมี รศ.นันทชัย ทองแป้น คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ให้เกียรติในพิธีเปิด
รอบแรก วันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2563
รอบสอง วันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ. 2563