วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563 จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกไปฝึกงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563